Thước đo chất lượng chuẩn mực của báo cáo tài chính

Rate this post

Lập và nộp báo cáo tài chính đã trở thành công tác thường xuyên của một kế toán viên. Để đảm bảo thực hiện quá trình này được diễn ra mau chóng, chính xác và đáp ứng các yêu cầu đặt ra của các chủ thể quan tâm, báo cáo tài chính cần phải được lập dựa trên các yêu cầu chất lượng chuẩn mực như sau:

Tin cậy: Thông tin trên báo cáo tài chính cần phải đảm bảo tính tin cậy. Để đáp ứng được yêu cầu này, thông tin trên báo cáo tài chính phải là những thông tin khách quan và có thể thẩm định được. Thông tin trên báo cáo tài chính mang tính khách quan, không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của bất kỳ cá nhân nào do nó là kết quả của quá trình kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ từ các chứng từ kế toán và tuân thủ theo các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành. Hơn nữa, thông tin trên báo cáo tài chính có thể được thẩm định để tìm kiếm các bằng chứng chứng minh cho tính đúng đắn của các số liệu trên báo cáo tài chính. Bên cạnh đó, ý kiến của kiểm toán viên về tính trung thực, khách quan, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán sẽ nâng cao độ tin cậy của thông tin trên báo cáo tài chính.

báo cáo tài chính

Kịp thời: Báo cáo tài chính cần được cung cấp kịp thời để đảm bảo cho tính hữu ích của thông tin đối với các đối tượng sử dụng để đề ra quyết định. Nếu cung cấp thông tin báo cáo tài chính chậm trễ cho các đối tượng sử dụng thì những thông tin đó dù có tính tin cậy rất cao cũng là vô nghĩa do các quyết định kinh doanh thường mang tính thời điểm. Hơn nữa, nếu dựa vào các thông tin lạc hậu về tình hình tài chính của doanh nghiệp đề ra quyết định có thể dẫn đến các quyết định sai lầm. Theo quy định hiện hành, báo cáo tài chính năm cần được công bố cho các đối tượng sử dụng chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài ra các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán cần công bố báo cáo tài chính quý chậm nhất là sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

So sánh được: Thông tin báo cáo tài chính cần đảm bảo tính so sánh được. Yêu cầu này đòi hỏi các khoản mục trên báo cáo tài chính phải được trình bày nhất quán giữa các kì và nhất quán giữa các doanh nghiệp cả về nội dung và hình thức. Để đảm bảo tính so sánh được của thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, số liệu sử dụng để lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải được hình thành từ việc tuân thủ và áp dụng cùng một hệ thống các nguyên tắc chuẩn mực và chế độ kế toán. Trong trường hợp có sự thay đổi giữa các kì về nội dung hoặc hình thức trình bày những thay đổi này cần được giải trình chi tiết trong thuyết minh báo cáo tài chính hoặc trình bày lại báo cáo tài chính của các kỳ trước nhằm cung cấp thông tin so sánh được giữa các kì với nhau.

Coi trọng bản chất hơn hình thức:  Thông tin báo cáo tài chính cần phản ảnh theo bản chất kinh tế, chứ không phản ánh theo hình thức pháp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhìn chung hầu hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thường có bản chất kinh tế phù hợp với hình thức pháp lý của chúng. Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt khi bản chất kinh tế trái với hình thức pháp lý thì báo cáo tài chính cần trình bày các thông tin đó theo bản chất kinh của nghiệp vụ.

Trọng yếu: Báo cáo tài chính cần cung cấp những thông tin có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định của người sử dụng thông tin. Các thông tin trọng yếu này cần được trình bày riêng rẻ trên báo cáo tài chính, còn các thông tin không trọng yếu có thể được tập hợp lại và trình bày chung trong một khoản mục.

Phù hợp: Báo cáo tài chính cần cung cấp thông tin phù hợp với nhu cầu của các đối tượng sử dụng, tức là cung cấp đúng thông tin mà các đối tượng sử dụng cần. Mỗi đối tượng sử dụng thông tin báo cáo tài chính đều có thể tìm thấy các thông tin hữu ích, liên quan tới các quyết định kinh doanh của họ.Tính phù hợp và tính tin cậy của thông tin trên báo cáo tài chính đôi khi mâu thuẫn với nhau trong những trường hợp này, các thông tin bổ sung cần được cung cấp trên thuyết minh báo cáo tài chính để giúp các đối tượng sử dụng có thể đánh giá đúng đắn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trong quá trình lập hệ thống báo cáo tài chính cần phải đảm bảo thực hiện đồng thời các yêu cầu trên bởi chúng có mối liên hệ mật thiết và bổ sung lẫn nhau, được làm cơ sở giúp các báo cáo tài chính cung cấp những thông tin đáng tin cậy, đầy đủ, chính xác, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng trong việc đưa ra quyết định.

https://kienthucxahoi.com/

https://kienthucxahoi.com/nop-thue-dien-tu-buoc-tien-moi-cua-ky-nguyen-cong-nghe/