Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ TNLĐ, BNN mới nhất năm 2020

Rate this post

Vừa qua, chính phủ vừa ban hành nghị định 58/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ 15/07/2020; vậy theo những quy định của luật bảo hiểm xã hội mới nhất, đã có những thay đổi gì với mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ TNLĐ, BNN?

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ TNLĐ, BNN trước 15/07/2020

Theo điều 44, luật an toàn vệ sinh lao động 2015 (có hiệu lực từ 01/07/2016) về mức đóng, nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm TNLĐ,BNN:

–  Người sử dụng lao động hằng tháng đóng tối đa 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại Điều 43 của Luật này vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bao gồm:

+ Khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật bảo hiểm xã hội;

+  Các nguồn thu hợp pháp khác.

Theo điều 22, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017: 

– Từ ngày 01/6/2017, người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 21 quyết định này.

 

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ TNLĐ,BNN từ 15/07/2020

Ngày 27/05/2020 vừa qua, chính phủ đã ban hành nghị định 58/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp. Cụ thể theo điều 4 nghị định này, mức đóng có sự thay đổi:

– Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

 

– Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện sau:

+ Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

+ Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

+ Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Vì sao DN nên sử dụng chữ ký số token càng sớm càng tốt? 

Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu là gì?

– Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

 

– Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 điều 4, nghị định  58/2020/NĐ-CP; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.